PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 26/10/2020
- Chào cờ đầu tuần. Đánh giá thi đua tuần 7
- Quán triệt các nội dung thi đua đến 20/11
Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ ba : 27/10/2020
- Đón tư vấn công tác KĐCL

Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ tư : 28/10/2020
- Hoàn thiện báo cáo các tiêu chí (Các nhóm)
Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ năm : 29/10/2020
- Hiệu trưởng họp tại PGD
- Kiểm tra CMNV đ/c Ánh - 5B
Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ sáu : 30/10/2020
- Hoàn thiện báo cáo của trường công tác KĐCL