PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 30 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 12/04/2021
- Đ/c Tám tham gia Hội đồng xét Sáng kiến tại Phòng Giáo dục
Tuần : 30 Năm học : 2020 - 2021
Thứ ba : 13/04/2021
- Đ/c Tám tham gia Hội đồng xét Sáng kiến tại Phòng Giáo dục
- Họp Hội đồng + Chi bộ
Tuần : 30 Năm học : 2020 - 2021
Thứ tư : 14/04/2021
- Các lớp học bình thường
Tuần : 30 Năm học : 2020 - 2021
Thứ năm : 15/04/2021
- Kiểm tra CMNV đồng chí Ngọc Anh 3C
Tuần : 30 Năm học : 2020 - 2021
Thứ sáu : 16/04/2021
- Đ/c Tám chấm sang kiến tại Phòng Giáo dục