PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN THIẾT BỊ
Tên môn Chủng loại
 
STTIDXem chi tiếtTên thiết bịTên loạiTên khối
1 1 ANDC-0001 Đàn phím điện tử Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
2 2 ANDC-0002 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
3 3 ANDC-0003 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
4 4 ANDC-0004 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
5 5 ANDC-0005 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
6 6 ANDC-0006 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
7 7 ANDC-0007 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
8 8 ANDC-0008 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
9 9 ANDC-0009 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
10 10 ANDC-0010 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
11 11 ANDC-0011 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
12 12 ANDC-0012 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
13 13 ANDC-0013 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
14 14 ANDC-0014 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
15 15 ANDC-0015 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
16 16 ANDC-0016 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
17 17 ANDC-0017 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
18 18 ANDC-0018 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
19 19 ANDC-0019 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
20 20 ANDC-0020 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
21 21 ANDC-0021 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
22 22 ANDC-0022 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
23 23 ANDC-0023 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
24 24 ANDC-0024 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
25 25 ANDC-0025 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
26 26 ANDC-0026 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
27 27 ANDC-0027 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
28 28 ANDC-0028 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
29 29 ANDC-0029 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
30 30 ANDC-0030 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
31 31 ANDC-0031 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung