PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
Tên trường: Trường Tiểu học Tân Hồng 
Địa chỉ: Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Họ và tên:       Phương Kim Tám
Ngày sinh:       27/10/1974
Chức vụ:          Hiệu trưởng
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Duy Luyện
Ngày sinh:       20/11/1968
Chức vụ:          Hiệu phó
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Kẻ sặt - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Lê Thị Liên
Ngày sinh:      04/01/1980
Chức vụ:         Kế toán
Trình độ:          Đại học tài chính
Nơi sinh:          Bình xuyên - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại: An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh
Thành tích: 
Họ và tên:       Đinh Thị Mừng
Ngày sinh:      29/08/1985
Chức vụ:         Thủ quỹ - Y tế
Trình độ:          Trung cấp
Nơi sinh:          Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Dương Thị Hiền
Ngày sinh:      24/12/1987
Chức vụ:         Thư viện  - Thiết bị
Trình độ:          Cao đẳng thư viện
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại: Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Nhu
Ngày sinh:       02/09/1967
Chức vụ:          Giáo viên - Chủ tịch công đoàn trường
Trình độ:          Cao Đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Ngát
Ngày sinh:       02/10/1968
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Cao Đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Phạm Thị Tuyêt
Ngày sinh:       20/02/1963
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Cao Đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Nguyễn Thị Xuân
Ngày sinh:       13/07/1965
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Cao Đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Lê Thị Hợi
Ngày sinh:       28/06/1965
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Cao Đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Hảo
Ngày sinh:       16/09/1971
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Bạch Thị Thu Hà
Ngày sinh:       29/06/1979
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Hoàn
Ngày sinh:       22/03/1978
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Thơm
Ngày sinh:      08/09/1975
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Lê Thị Nhung
Ngày sinh:       12/12/1973
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Đăng Giang
Ngày sinh:       05/10/1977
Chức vụ:          Giáo viên 
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Đàm Thúy Vân
Ngày sinh:      12/12/1982
Chức vụ:          Giáo viên dạy môn Tin
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Trung Tú - Ứng Hòa - Hà Nội
Nơi ơ hiện tại:  Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Hoàng Thị Thơ
Ngày sinh:      15/05/1983
Chức vụ:          Giáo viên dạy môn Ngoại ngữ
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Hồng Khê - Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Thu
Ngày sinh:      08/01/1984
Chức vụ:          Giáo viên dạy môn Âm nhạc
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Bùi Thị Mai
Ngày sinh:       02/11/1987
Chức vụ:          Giáo viên
Trình độ:          Đại học sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Ngát
Ngày sinh:       12/01/1988
Chức vụ:          Giáo viên
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Đặng Thị Chữ
Ngày sinh:       25/09/1987
Chức vụ:          Giáo viên
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Hồng Khê - Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Ánh
Ngày sinh:       01/09/1988
Chức vụ:          Giáo viên
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Ánh
Ngày sinh:       03/08/1989
Chức vụ:          Giáo viên
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Thái Dương - Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Thái Hòa - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Văn Trình
Ngày sinh:       09/07/1983
Chức vụ:          Giáo viên dậy thể dục
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Vĩnh Hồng- Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Viết Chuyển
Ngày sinh:       05/09/1988
Chức vụ:          Giáo viên
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Vĩnh Hồng- Bình Giang  - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Đỗ Thị Thuận
Ngày sinh:       20/6/1987
Chức vụ:          Giáo viên
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang
Nơi ơ hiện tại:  Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Vũ Thị Hậu
Ngày sinh:       17/11/1991
Chức vụ:          Giáo viên
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: 
Họ và tên:       Đặng Thị Thịnh
Ngày sinh:       05/01/1985
Chức vụ:          Giáo viên mỹ thuật
Trình độ:          Cao đẳng sư phạm
Nơi sinh:          Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
Nơi ơ hiện tại:  Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
Thành tích: