PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Vũ Như Anh
   Sinh ngày: 08/09/2006  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Tuyển Cử - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích Tiếng Anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Xuân Mạnh
   Sinh ngày: 06/02/2008  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải 3 huyện thi trạng nhí tiếng anh
   Năm học: 2015 - 2016
   Trần Thị Duyên
   Sinh ngày: 10/01/2008  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Tuyển Cử - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải ba cấp huyện thi trạng nhí tiếng anh
   Năm học: 2015 - 2016
   Nhữ Thị Quỳnh Hương
   Sinh ngày: 20/08/2008  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải ba cấp huyện thi trạng nhí tiếng anh
   Năm học: 2015 - 2016
   Trần Minh Hải
   Sinh ngày: 14/07/2007  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng
   Thành tích:    Đạt giải nhất cấp huyện thi tiếng anh trên mạng
   Năm học: 2015 - 2016
   Đồng Thị Liên Hương
   Sinh ngày: 02/01/2007  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Tuyển Cử - Tân Hồng
   Thành tích:    Đạt giải Ba cấp huyện thi viết chữ đẹp
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Anh Thư
   Sinh ngày: 08/02/2007  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp tỉnh thi viết chữ đẹp và giải KK cấp huyện thi tiếng anh trên mạng
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Thị Diệu Linh
   Sinh ngày: 30/04/2007  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng
   Thành tích:    Đạt giải KK cấp huyện thi tiếng anh trên mạng
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Cẩm Ly
   Sinh ngày: 08/01/2007  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng
   Thành tích:    Đạt giải KK cấp huyện thi tiếng anh trên mạng
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Thị Ngọc Anh
   Sinh ngày: 06/04/2006  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải 3 tỉnh thi viết chữ đẹp
   Năm học: 2015 - 2016
123