PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:37:32 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:20:04 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai18:14:13 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai18:12:38 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai18:12:33 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
6Khách vãng lai18:12:25 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai18:12:04 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai18:11:58 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
9Khách vãng lai18:11:49 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai16:56:20 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=305
11Khách vãng lai16:19:15 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
12Khách vãng lai15:52:53 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai14:32:40 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
14Khách vãng lai14:21:39 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
15Khách vãng lai12:44:17 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00806
16Khách vãng lai12:44:17 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00806
17Khách vãng lai11:21:22 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
18Khách vãng lai10:44:53 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai10:44:46 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai09:03:41 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8406
21Khách vãng lai08:34:26 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
22Khách vãng lai07:54:29 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26636
23Khách vãng lai07:06:28 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai05:30:36 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
25Khách vãng lai04:57:44 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26735
26Khách vãng lai04:38:34 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai04:11:36 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai03:51:35 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
29Khách vãng lai03:49:33 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
30Khách vãng lai03:09:10 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
31Khách vãng lai03:02:27 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai01:34:32 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
33Khách vãng lai01:22:55 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
34Khách vãng lai01:04:21 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
35Khách vãng lai00:55:31 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9626
36Khách vãng lai00:15:16 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9624
20 1 2019