PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:14:17 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:07:51 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=415
3Khách vãng lai08:03:55 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
4Khách vãng lai07:55:33 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai07:43:14 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Vũ Thị Ngát A07:42:49 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
7Vũ Thị Ngát A07:42:08 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
8Vũ Thị Ngát A07:41:54 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
9Khách vãng lai07:41:44 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai07:41:38 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai07:37:42 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
12Khách vãng lai07:37:35 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
13Khách vãng lai07:37:30 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
14Khách vãng lai07:37:27 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
15Khách vãng lai07:37:02 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
16Khách vãng lai06:58:03 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00921
17Khách vãng lai06:43:01 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
18Khách vãng lai06:38:43 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01820
19Khách vãng lai06:20:05 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai05:46:00 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
21Khách vãng lai05:39:56 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
22Khách vãng lai05:39:39 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00813
23Khách vãng lai05:27:41 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
24Khách vãng lai05:20:30 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
25Khách vãng lai05:15:50 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
26Khách vãng lai04:56:59 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
27Khách vãng lai04:46:43 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
28Khách vãng lai04:41:56 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
29Khách vãng lai04:32:34 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6823
30Khách vãng lai02:27:21 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai01:58:25 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
32Khách vãng lai01:33:23 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01751
33Khách vãng lai00:29:47 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6821
34Khách vãng lai00:15:25 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
35Khách vãng lai00:15:10 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
36Khách vãng lai00:14:17 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
37Khách vãng lai00:07:53 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9615
38Khách vãng lai00:06:54 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-02413
14 11 2018